پیدا

هزار و یک شب

درخواست حذف اطلاعات

همچون دالانی بلند
تنها بودم.
پرندگان از من رفته بودند.
شب با هجوم بی مُروّتش
سخت تسخیرم کرده بود.
خواستم زنده بمانم
و فکر به تو، تنها سلاحم بود
تنها کمانم
تنها سنگم...

پابلو نرودا